U, de petitionaris
Helmplichtpetitiesnl

Helmplicht voor snorfiets

797 ondertekeningen

Artsen vragen om een helmplicht voor de snorfiets. Een brommerhelm en geen fietshelm:

 • De snorfiets was een 'historische vergissing' en een weeffout in onze wetgeving volgens de directeur van de SWOV in zijn afscheidsspeech. De Tweede Kamer maakt opnieuw een vergissing als het de fietshelm op de snorfiets toe staat.

 • De helm is minder goed en een handhaver kan in het voorbijgaan niet het verschil zien tussen een zogenaamde speedpedelec-helm en een gewone fietshelm. Snorfietsers zullen een fietshelm van een tientje opzetten als ze daarmee weg kunnen komen.

 • TNO onderzoekt de veiligheid niet bij 'illegale snelheden', terwijl dat wel de praktijk is. De TNO-adviezen waar de minister zich op baseert zijn in dit verband dus onbruikbaar. SWOV adviseert ook een gewone brommerhelm.

Petitie

Wij

voorzichtige snorfietsers, fietsers, voetgangers, ouders, hulpverleners en medici

 

constateren

 • de snorfiets is in de praktijk vaak een bromfiets (gewicht, volume en soms ook de snelheid na opvoeren)
 • de oorspronkelijke doelgroep voor de snorfiets (senior op Spartamet, Solex, e.d.) heeft de elektrische fiets ontdekt als prettig alternatief
 • de snorfiets is verhoudingsgewijs veel bij ongelukken betrokken
 • in geen ander land in Europa bestaat de snorfiets zonder helmplicht
 • de stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersbeleid constateert: "Een groot deel van het ernstig hoofdletsel onder snorfietsers had voorkomen kunnen worden als ze een helm hadden gedragen. Het percentage hersenletsel ligt onder snorfietsers dus beduidend hoger dan onder bromfietsers en motorrijders."

 

en verzoeken

een helmplicht voor de berijder van de snorfiets.

Het antwoord

Dragen van een helm op een snorfiets per 1 januari 2023 verplicht

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kun je een boete van 100 euro krijgen bij het niet dragen van een helm.

Bronnen: Staatsblad 2022, 270 (30 juni 2022) en nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (30 juni 2022)

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Introductie over de helmplicht voor de snorfiets

In English

De snorfiets is praktisch vaak een brommer: gewicht, volume, en soms ook de snelheid als die opgevoerd is. Het is gevaarlijk om er zonder helm op te rijden (zie betoog van artsen in NRC Handelsblad).

+Lees meer...

Om artikel 60:2a van de RVV op te ruimen is de minister gevraagd om met een wetsvoorstel te komen voor een helmplicht. Dankzij deze petitie en de 100+ artsen die dit steunen met een brandbrief.

21-09-2021

Tijdpad naar de helmplicht

Dit nieuwsbericht zal veranderen op basis van nieuwe ontwikkelingen.

 • In de notulen van de ministerraad staat: De minister van I&W zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

 • donderdag 23 juni om 12:00 is de deadline voor schriftelijke vragen over de Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers.

 • In de brief bij het ontwerpbesluit helmplicht staat: Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van Stateover het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

 • Maar in de procecurevergadering van 9 juni vroeg de commissie de minister om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de kamerbehandeling is afgerond. Dat slaat mogelijk op dat advies van de Raad van State.

+Lees meer...

Heeft dit verzoek tot gevolg dat het advies pas na het zomerreces wordt gevraagd? Dan duurt de stemming erover langer. Eerst het zomerreces en dan nog 6 weken ofzo voor het advies.

Relevante commissievergaderingen zijn de procedurevergaderingen op 9 juni met "Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers" op de agenda en 23 juni of 7 juli misschien ook nog.

Dan is er ook nog een nog niet gepland Tweeminutendebat Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in week 27, de laatste week voor het reces.

Het verslag van het commissiedebat bestaat ook als pdf.

Op 10 mei in een begeleidende brief schreef de minister: Ik ben voornemens het ontwerpbesluit waarin de helmplicht wordt vastgelegd, conform toezegging, eind mei naar uw Kamer te sturen. Tegelijkertijd voert TNO aanvullende simulaties uit om uitsluitsel te geven over de veiligheid van de speed-pedelec-helm voor de bestuurder met een passagier achterop en voor de passagier zelf. Mocht de speed-pedelec-helm ook voor hen voldoende bescherming bieden, dan zal per ministeriële regeling mogelijk gemaakt worden dat er naast de bromfietshelm ook voor de speed- pedelec-helm gekozen kan worden. Deze uitkomsten houden het ontwerpbesluit niet op.

Het zomerreces begint op 9 juli, lukt het nog om daarvoor hierover te stemmen?

En in het najaar definitief advies Raad van State?

Publicatie van de wet ook in het najaar zodat het op tijd bekend is? Want op 1 juli 2022 moet het in het lijstje van nieuwe wetten en regels komen die dan in gaan.

Dan kan de communicatie over de helmplicht op tijd beginnen, een brief naar iedereen die volgens het RDW-register een snorfiets heeft.

07-06-2021

Antwoorden op bezwaren tegen helmplicht

Door het nieuws dat de helmplicht er komt zijn wordt er veel geklaagd door, en zijn er petities verschenen van, tegenstanders.

 • Zoveel snorfiets doden/gewonden voorkom je niet en zijn er nu ook niet

Snor- en bromfiets ontlopen elkaar niet veel inderdaad, allebei het gevaarlijkste voertuig om mee de weg op te gaan zeg maar.

+Lees meer...

Het gaat om het soort letsel. Cru gezegd: de bromfietser kan weer opgelapt worden omdat vooral ledematen, borstkas en dergelijke kapot gaan. Als de organen niet geraakt zijn kan je in de meeste gevallen na een jaar revalidatie weer redelijk meedoen in de maatschappij. In de categorie snorfietsers zit een deel met hersenletsel dat met een helm voorkomen was. Alle leeftijden. Maar door hersenletsel zijn ze levenslang afhankelijk van intensieve zorg. Eten door een rietje en van achter de geraniums naar buiten staren zeg maar. Einde studie, werk, etc.

 • Betuttelend! Vrijheidsbeperkend! Ieders eigen verantwoordelijkheid!

Jouw vrijheid is de onvrijheid van de ander. Het zijn vervelende slecht nieuws-gesprekken die artsen moeten voeren omdat ze weten dat het hersenletsel met een heel eenvoudige en simpele helm voorkomen was. Die schedel is gewoon heel kwetsbaar, het kwetsbaarste en belangrijkste deel. Vandaar: helm op.

 • Maar e-bikes en racefietsen dan! Die halen mij op mijn snorfiets in!

Ten eerste bestaan er e-bikes die net zo snel mogen als bromfietsen, de zogenaamde speedpedelecs. Op die scheurijzers moet je ook een helm op en je mag er niet mee op een gewoon fietspad.

Ten tweede worden e-bikes nogal eens 'opgevoerd'. Alleen de fabrikant moet er bij wet voor zorgen dat de trapondersteuning stopt bij 25km/u. Maar de sensor die dit registreert is eenvoudig weg te halen. Menig fietsverkoper stelt dit als extra service voor en menig koper denkt dat het soms wel handig kan zijn. En "die snelheid kan ik net als in de auto zelf wel in de gaten houden" denkt de koper. Zowel detaillist en consument zijn (nog) niet strafbaar.

Ten derde is de gemiddelde snelheid van de e-bike maar een paar kilometer hoger dan die van een gewone fietser. In tegenstelling tot die van de snorfietser, die gaat ongeveer twee keer zo snel als een fietser. Pas vanaf 34km/u kan die beboet worden namelijk. De e-bike fietst wel heel snel waar je het niet verwacht: in bochten, bij het optrekken, heuvelop, etc. Dat kan voor verrassingen zorgen. Ook kan een opgevoerde e-bike niet beboet worden op een snelheidsovertreding, alleen op iets als gevaarlijk rijgedrag.

 • Onder fietsers zijn veel meer doden en gewonden, dan ook een fietshelm dus!

Kinderen tot ongeveer 12 en ouderen doen er inderdaad verstandig aan een helm op te zetten omdat zij 'eenzijdige ongelukken' hebben; ze vallen zelf. Maar de meeste fietsers vallen niet zomaar zelf, tenzij het door de infrastructuur wordt veroorzaakt. Daar is nog veel te verbeteren met grote consequenties.

Die laatste groep fietsers, dankzij de e-bike en vergrijzing steeds ouder, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de slachtoffers onder fietsers. Eigenlijk is het heel mooi dat ouderen in Nederland dankzij de fiets nog veel bewegingsvrijheid hebben en zo ook nog lichaamsbeweging krijgen. Deze ouderen 'vervuilen' de statistieken omdat ze ook lopend of in huis vallen met grote, vaak fatale gevolgen. Fietsen blijft een evenwichtskunst, dus dat verhoogt die verhoogde kans op de fatale val voor ze.

Alle fietsers verplichten een helm te dragen heeft enorme gevolgen. De snorfietsers die geen helm willen hebben de (elektrische) fiets nog als alternatief. De fietser heeft vaak geen alternatief. Dat beperkt de bewegingsvrijheid en veroorzaakt ook een verschuiving naar de auto. Als een klein percentage van de fietsers in Nederland overstapt op de auto voor kleine ritjes dan komt het verkeer muurvast te zitten. Daarnaast is het effect op de volksgezondheid groot. Al die ritjes die de fietsers maken dragen daar nu aan bij. Dat effect is veel groter dan de eventuele winst van een helmplicht, zeker als je bedenkt dat veel fietsritjes dan niet meer gemaakt worden.

Een helm kan voor fietsers zeker goed zijn, vooral als je zelf weet van een groter risico. Bijvoorbeeld als je snel gaat fietsen of minder stabiel fietst (heel jong of heel oud) en je zo je kans op een eenzijdig ongeluk vergroot. Bij een tweezijdig ongeluk (een auto die je aanrijdt) heb je vooral baat bij een motorhelm. Die omsluit je hele schedel die rondgeslingerd wordt. Omdat een motorhelm voor fietsers geen optie is worden fietsers in Nederland beschermd door eigen fietspaden zodat ze zo min mogelijk in contact komen met gemotoriseerd verkeer. De 37.000 km fietspad in Nederland zijn een groot succes.

 • Maar ik kan niet fietsen, de fiets is geen alternatief

Er is zeker een groep snorfietsers voor wie de fiets geen alternatief is. De e-bike is nog te duur of om een andere reden geen alternatief. Maar dat betekent niet dat je door de helmplicht naar de rijbaan moet. Er verandert niks, behalve dat je een helm op moet. De verplaatsing naar de rijbaan is alleen het geval in bepaalde binnensteden met grote drukte (Amsterdam, Utrecht). Van de 37.000km fietspad in Nederland komt maar enkele honderden kilometers voor deze maatregel in aanmerking, er gelden allerlei eisen aan situaties waaronder dit doorgevoerd kan worden.

 • Maar ik kan geen helm op

In tropische landen rijden bromfietsers ook zonder problemen met helmen die comfortabel zijn. Ook in een land als Italië waar men erg bewust is van het uiterlijk schoon is een helm de breed geaccepteerde norm. Voor extra ventilatie er zijn ook helmen op de markt met ventilatiegaten. Er zijn praktisch geen snorfietsen waar je echt mee kan fietsen, ook al zitten op sommige historische snorfietsen trappers.

 • In het buitenland is een helm ook niet verplicht

Overal in de EU is een helm verplicht, ook op de snorfiets. Zie je in een andere lidstaat scooters rijden zonder helm dan is dat uit gemakzucht en de inschattng dat er geen handhaving is. Nederland is het enige land met een uitzondering. Gezien het grote aantal snorfietsen is dat extra wonderlijk

30-05-2021